AVÍS LEGAL

 1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que compren les dades personals identificatives de l’entitat titular d’aquest WEBSITE:

Denominació Social: FUNDACIÓ MEY HOFMANN

Nom Comercial: FUNDACIÓ MEY HOFMANN

Domicili de Contacte: Carrer Argenteria, 74-78, 08003, Barcelona 

Domicilio Social: Carrer Argenteria, 74-78, 08003, Barcelona

CIF: G67442301

Telèfon: 936 760 237

E-mail: informacion@fundacionmeyhofmann.com

Nom de domini: http://fundacionmeyhofmann.com/ 

CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

 1. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’USUARI DEL WEBSITE

La utilització de http://fundacionmeyhofmann.com/ (en endavant, el “WEBSITE”) atribueix la condició d’usuari del WEBSITE i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la seva versió publicada per FUNDACIÓ MEY HOFMANN en el moment mateix que l’usuari accedeixi al WEBSITE. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir detingudament les presents condicions en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que poden patir modificacions. 

FUNDACIÓ MEY HOFMANN es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del WEBSITE, i és obligació de l’usuari revisar periòdicament les presents condicions. 

 1. OBJECTE

 Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i FUNDACIÓ MEY HOFMANN quan els primers utilitzen el WEBSITE ofert per FUNDACIÓ MEY HOFMANN amb qualsevol finalitat.

 1. OBLIGACIONS DEL USUARIS

Accés i utilització del WEBSITE:

La visita i la consulta d’informació del WEBSITE, té el caràcter de gratuït per a tots els usuaris.

Obligació de fer un ús correcte dels continguts:

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris en el WEBSITE i, entenent per aquests, sense que aquesta numeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i la resta de continguts audiovisuals i sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, Continguts), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

FUDACIÓ MEY HOFMANN és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom del domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada al mateix, així com els seus continguts.

Els continguts d’aquesta WEBSITE, incloent-hi dissenys, aplicacions, textos, imatges i codis font, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera, el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit de FUNDACIÓ MEY HOFMANN.

L’usuari s’haurà d’abstenir d’aportar continguts que hagin sigut obtinguts de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari i no la FUNDACIÓ MEY HOFMANN de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol mena que pogués dirigir-se a FUNDACIÓ MEY HOFMANN per qualsevol d’aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el cas que un usuari i un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, particularment, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), el compliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració dels drets, haurà d’enviar un correu electrònic a informacion@fundacionmeyhofmann.com informant FUNDACIÓ MEY HOFMANN i en el qual es continguin els següents extrems:

 • Dades personals del reclamant: nom, direcció, número de telèfon i direcció de correu electrònic;
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita portada a terme en el WEBSITE y, concretament, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització en les pàgines web;
 • Fets o ciscumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la referida activitat;
 • En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
 • Declaració expressa, clara i sota responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

FUNDACIÓ MEY HOFMANN procedirà d’immediat a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, en el seu cas, de les dades o continguts citats.

Tots els serveis d’ús del software estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeix a través de l’ús del WEBSITE és propietat de FUNDACIÓ MEY HOFMANN o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

 1. DONACIONS ONLINE

La FUNDACIÓ MEY HOFMANN destinarà el teu donatiu preferentment al projecte que triïs, no obstant, al tractar-se d’una donació incondicionada, es reserva el dret d’utilitzar-lo en una altra línia d’actuació o programa, sempre dintre dels objectius generals de la FUNDACIÓ MEY HOFMANN i la seva missió. 

Per a realitzar una donació online, l’usuari haurà de dirigir-se a l’apartat “Col·labora” del portal, haurà d’optar entre realitzar un donatiu puntual que es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte ES51 2100 8635 7602 0013 1376 indicant nom, cognoms i NIF, o bé donant-se d’alta com a soci. Referent a això, preguem que acudeixi a la Política de Privacitat, per a conèixer els extrems del tractament de les seves dades personals en el procés de donació online.

 1. ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI

Els usuaris que desitgin donar-se d’alta com a socis, hauran d’omplir el formulari establert en el nostre Portal Web. La condició de soci és personal i intransferible. Poden ser socis aquelles persones físiques o jurídiques amb capacitat legal. En cas de que sigui menor d’edat haurem de tenir el consentiment escrit dels seus pares o tutors legals.

A través d’aquest formulari, els usuaris haurà de facilitar les seves dades personals identificatives, dades de contacte i dades bancàries.

Els socis hauran de satisfer una quota de 20 €, 40 €, 80 € o altres quantitats que desitgin aportar com a condició de socis. Així mateix, es facilita la opció que aquesta quota sigui satisfeta mensualment, trimestralment, semestralment o anualment.

El pagament de la quota només es podrà realitzar a través de domiciliació bancària, no s’acceptarà el pagament de quotes mitjançant targeta de crèdit o dèbit. S’haurà de domiciliar la quota a un compte corrent a Espanya.

Els socis tenen la responsabilitat de mantenir les dades actualitzades i comunicar qualsevol modificació a la FUNDACIÓ MEY HOFMANN.

Els socis no hauran de revelar o transmetre cap número de soci o qualsevol altra dada indentificativa a terceres persones, així com la resta de dades personals que poguessin ser utilitzades en contra dels interessos de la FUNDACIÓ MEY HOFMANN o de tercers.

Els socis estan obligats a fer un ús correcte dels drets i avantatges que ofereix la condició de soci.

La FUNDACIÓ MEY HOFMANN es reserva el dret a denegar o retirar la condició de soci si té coneixement de conductes que vagin en contra de la llei, la moral, els bons costums, així com aquells termes i condicions que s’haguessin pactat particularment amb el soci. Així mateix, la FUNDACIÓ MEY HOFMANN es reserva el dret a retirar la condició de soci, en cas de no satisfer les quotes establertes.

Recordi que pot desgravar els seus donatius i/o aportacions periòdiques en la declaració de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF). Per això, rebrà un Certificat de Deducció Fiscal per correu postal. En cas de no rebre’l, podrà descarregar-lo vostè mateix en la nostra web o bé sol·licitar-lo per correu electrònic. En el cas de l’Impost de Societats (IS) llevat que no és una despesa deduïble en l’impost, pot donar lloc a importants deduccions fiscals.

Finalment, els socis podran donar-se de baixa de la seva condició, en qualsevol moment, per això hauran de dirigir-se a informacion@fundacionmeyhofmann.com identificant-se com a soci expressant la seva voluntat de donar-se de baixa.

 1. ADQUISICIÓ CONDICIÓ DE VOLUNTARI

Els usuaris que desitgin col·laborar d’altres maneres poden donar-se d’alta com a voluntaris omplint el formulari establert al nostre Portal Web. La condició de voluntari és personal i intransferible. Podran ser voluntaris aquelles persones físiques amb capacitat legal. En cas de menor d’edat haurem de tenir el consentiment escrit dels pares o tutors legals.

A través d’aquest formulari, els usuaris hauran de facilitar les seves dades personals identificatives, dades de contacte i comentaris amb la finalitat que la FUNDACIÓ MEY HOFMANN es posi amb contacte amb ells per a les diferents activitats de voluntariat que es puguin realitzar.

Una vegada omplert i enviat el formulari, la FUNDACIÓ MEY HOFMANN es posarà en contacte amb l’usuari per a delimitar les diferents activitats que es puguin realitzar. És possible que per a determinades activitats siguin necessària una formació prèvia.

Una vegada obtinguda la condició de voluntari, la FUNDACIÓ MEY HOFMANN exigeix diligència i responsabilitat quan s’està compromès amb algun projecte o activitat solidària, per la qual cosa serà necessari assegurar una certa disponibilitat per a la realització de les activitats acordades.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT 

En compliment del que es disposa en la normativa de protecció de dades, FUNDACIÓ MEY HOFMANN, com a responsable del tractament, l’informa que les seves dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la navegació pel WEBSITE i/o mitjançant l’ompliment de formularis ubicats en aquests, només s’utilitzaran per a gestionar el manteniment del WEBSITE, oferir-li un servei òptim i de qualitat, millorar l’experiència de l’usuari i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim a través del WEBSITE. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats indicades.

FUNDACIÓ MEY HOFMANN garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que tenen implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa de privacitat. Les polítiques de tractament i les mesures de seguretat implantades en FUNDACIÓ MEY HOFMANN evitin l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del  WEBSITE haurà de veraç. Vostè ens autoritza a que passin a formar part d’un tractament, responsable del qual és FUNDACIÓ MEY HOFMANN davant el qual podrà exercitar els seus drets, i a què sigui utilitzada per a mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostra fundació.

En aquest sentit, l’usuari garenteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’ompliment dels formularis. D’igual manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a FUNDACIÓ MEY HOFMANN permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses i inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la FUNDACIÓ MEY HOFMANN o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a la FUNDACIÓ MEY HOFMANN enviant un correu electrònic a informacion@fundacionmeyhofmann.com indicant en l’assumpte “Exercici de drets LOPDGDD” i el següent contingut:

 • El seu nom i cognoms o nom d’usuari,
 • DNI/NIE
 • Correu electrònic
 • Dret que es vol exercir
 • Informació sobre la qual es vol tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el seu dret de portabilitat.

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades consulti la nostra “Política de Privacitat”.

 1. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT 

FUNDACIÓ MEY HOFMANN no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, advertirà previament de les interrupcions en el funcionament d’aquests. FUNDACIÓ MEY HOFMANN tampoc garanteix la utilitat dels serveis del WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de mode exclusiu, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formin part del WEBSITE o aquelles des de les quals es presten els serveis.

Si vostè se sent perjudicat per la difusió en el nostre WEBSITE de vídeos o imatges, pot remetre’n un correu electrònic a informacion@fundacionmeyhofmann.com i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre WEBSITE.

FUNDACIÓ MEY HOFMANN no garanteix la veracitat, exactitut, exhaustivitat i actualitat dels continguts de la seva WEBSITE generats per treballadors de FUNDACIÓ MEY HOFMANN o pels usuaris del WEBSITE en publicar opinions en aquest WEBSITE.

Respecte dels Enllaços externs: el WEBSITE pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats per FUNDACIÓ MEY HOFMANN, per tant, no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privacitat o pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència d’aquests enllaços en la web no comporta, per part, de FUNDACIÓ MEY HOFMANN, l’aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en els referits llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.

FUNDACIÓ MEY HOFMANN es guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que s’hagin fet constar degudament online en el present document.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ COMPETENT

Els termes i usos del WEBSITE de FUNDACIÓ MEY HOFMANN o qualsevol servei que ofereixi FUNDACIÓ MEY HOFMANN seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts es sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).